Καλωσορίσατε στο Βλάσι Καρδίτσας
Follow us

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
 
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
Άρθρον 1ο
 
Οι εκπρόσωποι των συλλόγων που υπογράφουν το παρόν καταστατικό
συγκροτούν δευτεροβάθμιο όργανο με την επωνυμία: «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» και με τον διακριτικό
τίτλο «Π.Ο.Α.Σ.» .
 
1. Έδρα της «Π.Ο.Α.Σ.» ορίζεται η Αργιθέα Καρδίτσας, ενώ το
μόνιμο γραφείο εκτελεστικής γραμματείας βρίσκεται στην πόλη
της Καρδίτσας.
2. Η σφραγίδα της «Π.Ο.Α.Σ.» είναι κυκλική και φέρει την επωνυμία
και το έτος ιδρύσεώς της, ήτοι 2014, ενώ στο κέντρο της
εικονίζεται ένα ασημένιο τετράδραχμο νόμισμα της Αθηναϊκής
Δημοκρατίας (πρώτο μισό 2ου
 αι π.Χ.) που είχε βρεθεί στην
περιοχή Ελληνικά Αργιθέας
3. Η απόδοση του τίτλου της «Π.Ο.Α.Σ.» στην αγγλική γλώσσα είναι:
«PANHELLENIC FEDERATION OF ARGITHEA ASSOCIATIONS».
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Π.Ο.Α.Σ.» μπορεί
να ιδρυθούν γραφεία σε διαφορές πόλεις της Ελλάδας, για
προώθηση των στόχων της.
5. Η «Π.Ο.Α.Σ.» είναι το κεντρικό συντονιστικό όργανο των
Αργιθεάτικων συλλόγων και εκπροσωπεί τις οργανώσεις των
Αργιθεατών σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο χαρακτήρας της
«Π.Ο.Α.Σ.» είναι μη κερδοσκοπικός.
 
 
 
 
Σκοποί
Άρθρον 2ο
 
1. Πρωταρχικός σκοπός της Π.Ο.Α.Σ. είναι η διαρκής προσπάθεια
ανάδειξης και επίλυσης των προβλημάτων της Αργιθέας
επικουρώντας με κάθε νόμιμη διαδικασία τις προσπάθειες της
εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Διεκδίκηση λύσεων με παραστάσεις,
υπομνήματα στην κυβέρνηση, τα κόμματα, την περιφέρεια, σε
κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, νομίμως συσταθέντα.
2. Η προσπάθεια δημιουργίας ενός συντονισμένου οργάνου για την
ανάπτυξη και την ανάδειξη της περιοχής και η βοήθεια –
αλληλεγγύη προς τους ανθρώπους που διαμένουν μόνιμα στην
Αργιθέα.
3. Ο συντονισμός της δράσης των Αργιθεάτικων Συλλόγων, όλης
της Ελλάδας και ειδικότερα στην κατεύθυνση της διατήρησης και
μετάδοσης του λαϊκού πολιτισμού και της παράδοσής της
Αργιθέας.
4. Η ετήσια διοργάνωση του Παναργιθεάτικου Ανταμώματος την
πρώτη Κυριακή του Ιουλίου εκάστου έτους, καθώς και η
διοργάνωση και ο συντονισμός του Παναργιθεάτικου Συνεδρίου,
ανά δύο έτη, με θέματα που θα ενισχύουν και θα πραγματώνουν
τον πρωταρχικό σκοπό της Π.Ο.Α.Σ. Η έκδοση και διανομή των
Πρακτικών του Συνεδρίου.
5. Η μελέτη και διατήρηση, των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και
ιδιαιτεροτήτων της Αργιθέας και ειδικότερα η διαφύλαξη,
προαγωγή και διάδοση των ηθών, εθίμων, παραδόσεων και
ιστορίας των προγόνων μας.
6. Η έρευνα, περισυλλογή, συγκέντρωση και διαφύλαξη των
λαογραφικών, γλωσσολογικών, ιστορικών και όλων των
πολιτιστικών στοιχείων της Αργιθέας.
7. Η ενεργός δραστηριότητα με κάθε ειρηνικό και νόμιμο μέσο για
την αναστήλωση και ανάδειξη ιστορικών μνημείων στην ευρύτερη
περιοχή της Αργιθέας. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη
συντήρηση αυτών των μνημείων. 
 
8. Η δημιουργία σε πανελλήνια κλίμακα ευκαιριών και κινήτρων, για
την επικοινωνία και τη γνωριμία των μελών των συλλόγων, που
έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα.
9. Η ανάληψη συνεργασίας με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας
πολιτών (ΟΤΑ, ΜΚΟ, πανεπιστήμια κλπ.) με στόχο την ουσιώδη
βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού τους επιπέδου και
μείωση της φτώχειας, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την
προστασία του περιβάλλοντος και την ισότητα των φύλων.
10. Η συμμετοχή σε ανώτερες σχετικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες κλπ).
11. Η αλληλεγγύη και η συνεργασία με τους Αργιθεάτες της
διασποράς.
12. Η υποστήριξη ενεργειών του Σ.Α.Ε., και κάθε ομοίου φορέα
που δραστηριοποιείται στην προώθηση εθνικών θεμάτων καθώς
και αυτών που αφορούν τον απόδημο ελληνισμό.
13. Η βράβευση εργασιών φορέων ή φυσικών προσώπων, που
προβάλουν και προωθούν τους σκοπούς της «Π.Ο.Α.Σ.».
14. Η χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές και
εκπόνηση διατριβών σε θέματα κυρίως ιστορίας, πολιτισμού κα
λαογραφίας της Αργιθεάτικης κουλτούρας, καθώς και η
μαθησιακή ενίσχυση των τέκνων οικογενειών που διαμένουν στην
Αργιθέα. Η μέριμνα και η φροντίδα κάθε Αργιθεάτη που
πραγματικά το χρειάζεται, όπου και αν βρίσκεται
15. Η υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε τομείς
απασχόλησης ιστορικής έρευνας, πολιτισμού και άλλων συναφών
δράσεων, δραστηριότητα που μπορεί να επιδιωχθεί και μέσω
ανεξάρτητων μη κερδοσκοπικών περιφερειακών φορέων υπό την
εποπτεία του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.
16. Η υπεράσπιση κι η προβολή του πολιτισμού και των
δικαίων του Ελληνισμού.
17. Η διαφύλαξη του φυσικού τοπίου, της σπάνιας και
πλούσιας χλωρίδας και πανίδας της Αργιθέας. 
 
18. Η δημιουργία Τράπεζας Αίματος για τα μέλη των συλλόγων που
μετέχουν στην ΠΟΑΣ.
Η Ομοσπονδία έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση της Ομοσπονδίας από το σκοπό της.
 
Μέσα
Άρθρον 3ο
Τα μέσα προς εκπλήρωση των ως άνω σκοπών καθορίζονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδεικτικά δε :
1. Με την ενίσχυση και ανάπτυξη των δεσμών και της συνεργασίας
μεταξύ των αργιθεάτικων οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα,
καθώς επίσης και τη συνεργασία με άλλες συναφείς με τους
σκοπούς της ομοσπονδίας μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
2. Με την έρευνα, συλλογή, συγκέντρωση και διαφύλαξη των
λαογραφικών, γλωσσολογικών, ιστορικών και όλων των
πολιτιστικών στοιχείων της Αργιθέας.
3. Με το συντονισμό, την επίβλεψη και συμμετοχή στην οργάνωση
δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την ιστορία, λαογραφία,
γλωσσολογία, παράδοση, τέχνη, πολιτισμό της Αργιθέας και τη
συστηματική προσπάθεια να αποφευχθούν τυχόν παραποιήσεις.
4. Με τη συλλογή βιβλίων, εφημερίδων και κάθε λογής εντύπων που
αναφέρονται στην Αργιθέα και την εμπεριστατωμένη ανασκευή
όσων δημοσιευμάτων δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
5. Με τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων, διαλέξεων,
σεμιναρίων, εκθέσεων, προβολών, εκπαιδευτικών και
προσκυνηματικών εκδρομών και κάθε είδους εκδηλώσεων και
παραγωγών, καθώς και τη συμμετοχή σε όλα τα παραπάνω.
6. Με την έκδοση βιβλίων, εφημερίδων, λευκωμάτων και κάθε
είδους εντύπου οποιασδήποτε μορφής, που άπτεται άμεσα ή
έμμεσα της ιστορίας, της λαογραφίας και του πολιτισμού της
Αργιθέας.
7. Με την ίδρυση μουσείου.
8. Με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσο που δεν αναφέρεται
στο παρόν καταστατικό. 
 
Για την επίτευξη των σκοπών του αρ. 2 η «Π.Ο.Α.Σ.» μεταξύ των άλλων
μπορεί να ιδρύει και να χρησιμοποιεί μέσα και φορείς που νομίμως
προβλέπονται.
Πόροι
Άρθρον 4ον
 
Πόροι της «Π.Ο.Α.Σ.» είναι :
1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι ετήσιες υποχρεωτικές συνδρομές
των μελών, τα ποσά των οποίων καθορίζονται από το διοικητικό
συμβούλιο.
2. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών, που γίνονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της «Π.Ο.Α.Σ.».
3. Τα καθαρά έσοδα από οποιαδήποτε εκδήλωση ή δράση της
«Π.Ο.Α.Σ.»
4. Οι διάφορες οικονομικές ενισχύσεις, που προέρχονται από
οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
5. Οι διάφορες οικονομικές επιχορηγήσεις, που προέρχονται από
την Πολιτεία, τα Όργανα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
6. Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της
«Π.Ο.Α.Σ.».
7. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και
προαιρετικές εισφορές των μελών και φίλων αυτού.
8. Κάθε άλλος νόμιμος πόρος που δεν προβλέπεται από το παρόν
καταστατικό, αλλά τυγχάνει της εγκρίσεως του Διοικητικού
Συμβουλίου.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μέλη της «Π.Ο.Α.Σ.» - Εγγραφή-Διαγραφή-Αποβολή μέλους
 
Άρθρο 5ο
 
Α) Ως μέλη της «Π.Ο.Α.Σ.» μπορούν να εγγραφούν οι «αργιθεάτικοι
σύλλογοι» που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Ως «Αργιθεάτικος 
 
σύλλογος» νοείται κάθε ένωση προσώπων που εκπληρώνει σωρευτικά
τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) φέρει στην επωνυμία του το όνομα ή
παράγωγο της «Αργιθέας» ή άλλο όνομα - ενδεικτικό καταγωγής των
μελών του από την Αργιθέα ή τοπωνύμιο της Αργιθέας, β) έχει
παρόμοιους καταστατικούς σκοπούς με την «Π.Ο.Α.Σ.», ήτοι πολιτιστικό
ή κοινωνικό, και δεν αντιστρατεύεται αυτούς, γ) έχει έδρα κάποιο χωριό
ή γεωγραφικό διαμέρισμα της Αργιθέας ή οποιαδήποτε άλλη πόλη της
ελληνικής Επικράτειας.
Β) Κάθε σύλλογος, για να εγγραφεί σαν τακτικό μέλος της «Π.Ο.Α.Σ.»,
ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του, πρέπει
να υποβάλλει, στο Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικό φάκελο αίτησης
υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του
υποψηφίου μέλους, που περιέχει και δήλωση για την αποδοχή των
όρων του παρόντος καταστατικού, η οποία υποβάλλεται έξι τουλάχιστον
μήνες μετά τη νόμιμη έγκριση του καταστατικού του και να συνοδεύεται
από:
 
1. Απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης περί
εγγραφής στην «Π.Ο.Α.Σ.» ή του οργάνου που είναι κατά το
καταστατικό του υποψήφιου μέλους αρμόδιο να αποφασίζει τη
συμμετοχή του σε δευτεροβάθμια οργάνωση.
2. Αντίγραφο απόφασης του διοικητικού συμβουλίου περί
συγκροτήσεως σε σώμα κατόπιν των τελευταίων αρχαιρεσιών με
πίνακα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και στοιχεία
επικοινωνίας και τυχόν αποφάσεις που τροποποιούν τη σύνθεση
του.
3. Αντίγραφο απόφασης του διοικητικού συμβουλίου με
εξουσιοδότηση του αρμοδίου - καθώς και αναπληρωτή αυτού σε
περίπτωση κωλύματος - για νόμιμη εκπροσώπηση του συλλόγου
στην «Π.Ο.Α.Σ.».
4. Αντίγραφο του μητρώου των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών
της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου. 
 
5. Φωτοτυπικό αντίγραφο του καταστατικού όπως αυτό ισχύει μετά
από τυχόν τροποποιήσεις και πιστοποιητικό περί μη
τροποποίησης αυτού από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
6. Να καταβάλει ένα ποσό ως εγγραφή μέλους στην Ομοσπονδία,
καθώς και την ετήσια εισφορά, τα οποία ποσά θα καθορίζονται
ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες με απόφαση του Δ.Σ της
Π.Ο.Α.Σ.
Ο φάκελος της αίτησης του συλλόγου, εισάγεται από το Δ.Σ. της
«Π.Ο.Α.Σ.» στην επόμενη συνεδρίαση για εξέταση και λήψη
αποφάσεως. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η αίτηση εισάγεται
στη Γενική Συνέλευση της «Π.Ο.Α.Σ.», η οποία αποφασίζει οριστικά για
την αίτηση. Αναβολή της συζήτησης και της λήψης απόφασης
επιτρέπεται μόνο μια φορά και μόνο για την επόμενη τακτική
συνεδρίαση του Δ.Σ. Το υποψήφιο μέλος μπορεί να παραστεί δια του
προέδρου του ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους στη συζήτηση της
αιτήσεως του. Η απόφαση του Δ.Σ. επί της αιτήσεως γνωστοποιείται
στο υποψήφιο μέλος με συστημένη επιστολή το αργότερο εντός μηνός
από τη λήψη της.
Η απόκτηση και η διατήρηση της ιδιότητας του μέλους προϋποθέτει την
εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, καθώς και την υποχρέωση
συμμόρφωσης με τα άρθρα του παρόντος καταστατικού. Στις σχέσεις
μεταξύ συλλόγου και «Π.Ο.Α.Σ.», υπερισχύει και εφαρμόζονται τα
άρθρα του παρόντος καταστατικού.
Τα εκλογικά δικαιώματα του μέλους ενεργοποιούνται από την
κοινοποίηση της αποφάσεως έγκρισης εγγραφής αυτού στην ΠΟΑΣ, η
οποία κοινοποιείται εντός μηνός από της λήψεως αυτής.
Γ) Κάθε σύλλογος-μέλος έχει το δικαίωμα να διαγραφεί από την δύναμη
της «Π.Ο.Α.Σ.» πρέπει όμως να υποβάλει σχετική αίτηση και
απόσπασμα Γενικής Συνέλευσης των μελών περί απόφασης για
διαγραφή. Κάθε μέλος που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένο
θεωρείται ανενεργό και διαγράφεται αν δεν τακτοποιήσει τις οικονομικές
του υποχρεώσεις προς την ΠΟΑΣ για τρία συναπτά έτη, αλλά και δεν
μπορεί να λάβει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις παρά μόνο εφόσον 
 
τακτοποιηθεί οικονομικά. Πριν από την διαγραφή του μέλους θα πρέπει
το ΔΣ να αποστείλει επιστολή ή να το ενημερώσει σε εύλογο χρονικό
διάστημα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στην οποία
περιέρχεται, τάσσοντας καταληκτική προθεσμία για έγκαιρη
τακτοποίηση αυτού και αποφυγή της διαγραφής.
Κάθε μέλος μπορεί να αποβληθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της «Π.Ο.Α.Σ.», και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, που
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
«Π.Ο.Α.Σ.». Το μέλος αποβάλλεται μόνο για λόγους που συνιστούν
βαρύτατη παράβαση του καταστατικού. Απαραίτητη προϋπόθεση
προηγηθείσα της αποβολής είναι η κλήση σε απολογία του πειθαρχικά
διωκόμενου μέλους. Η απολογία είτε υποβάλλεται εγγράφως στην
Γ..Σ.Α. είτε αναπτύσσεται προφορικά ενώπιον αυτής από εκπρόσωπό
του διωκόμενου μέλους, νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το Δ.Σ. αυτού.
Επίσης, αποβάλλεται λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από δύο
τουλάχιστον συνεχόμενες τακτικές Γ.Σ., εφόσον έχει προηγηθεί
απολογία. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Δ.Σ. και παράγει
αποτελέσματα από την επόμενη ημέρα της πρώτης μετά την απόφαση
τακτικής Γ.Σ.Α. Επανεγγραφή του διαγραφέντος για αυτόν τον λόγο
μέλους είναι δυνατή μόνο μετά την παρέλευση 1 έτους από τη
διαγραφή του.
 
Δικαιώματα και υποχρεώσεις σωματείων-μελών
Άρθρο 6ο
 
Τα μέλη της «Π.Ο.Α.Σ.» δια των αντιπροσώπων τους έχουν τα
παρακάτω δικαιώματα :
1. Να συμμετέχουν στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
και να ψηφίζουν για όλα τα εντός και εκτός ημερήσιας διάταξης
θέματα.
2. Να εκλέγουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα των
Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων που θα διευθύνουν
τις εργασίες τους. 
 
3. Να ελέγχουν και να κρίνουν τα εκάστοτε εκλεγμένα μέλη των
καταστατικών οργάνων της «Π.Ο.Α.Σ.» και να ενημερώνονται για
όλες τις υποθέσεις.
4. Να κρίνουν τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού
Συμβουλίου της «Π.Ο.Α.Σ.» και των λοιπών καταστατικών
οργάνων της Ομοσπονδίας.
5. Να εκλέγουν τα μέλη της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής,
που έργο της θα είναι η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών καταστατικών
οργάνων της Ομοσπονδίας.
6. Να αποφασίζουν για την έγκριση του προϋπολογισμού,
διοικητικού και οικονομικού απολογισμού και να κρίνουν για την
απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών
καταστατικών οργάνων της «Π.Ο.Α.Σ.» από κάθε ευθύνη με βάση
την έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
7. Να αποφασίζουν για κάθε τροποποίηση του καταστατικού με την
απαιτούμενη, από το καταστατικό αυτό, πλειοψηφία μελών.
8. Να αποφασίζουν για τη διάλυση της «Π.Ο.Α.Σ.» με την
απαιτούμενη, από το καταστατικό αυτό, πλειοψηφία μελών.
9. Να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διοικεί
την «Π.Ο.Α.Σ.» για τρία (3) έτη.
10. Να λαμβάνουν γνώση των πρακτικών και των
λαμβανομένων από τη Γενική Συνέλευση και τα άλλα καταστατικά
όργανα αποφάσεων, να ζητούν και λαμβάνουν αντίγραφα των
πρακτικών και άλλων εγγράφων, που τους αφορούν και να
ενημερώνονται για την πορεία της «Π.Ο.Α.Σ.».
11. Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην
εκπλήρωση των σκοπών της «Π.Ο.Α.Σ.» με έγγραφη ή
προφορική πρόταση προς τα όργανα διοίκησης, που είναι
υποχρεωμένα να απαντήσουν.
12. Όσα μέλη αποχωρούν ή διαγράφονται δεν έχουν κανένα
απολύτως δικαίωμα.
13. Να ζητούν την ηθική και υλική ενίσχυση της Ομοσπονδίας
προς επίτευξη των σκοπών τους. 
 
Τα μέλη της «Π.Ο.Α.Σ.» έχουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται
από το καταστατικό αυτό, τη νομοθεσία περί σωματείων και τις
διατάξεις του Α.Κ.. Ειδικότερα τα μέλη της «Π.Ο.Α.Σ.» έχουν τις
παρακάτω υποχρεώσεις :
1. Να προσέρχονται στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις,
να ψηφίζουν επί των σύμφωνα με το καταστατικό τιθεμένων
θεμάτων ημερησίας διάταξης, καθώς και για τα εκτός ημερησίας
διάταξης θεμάτων, να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες
της «Π.Ο.Α.Σ.» και να συμπαρίστανται στα όργανα της διοίκησης
στην άσκηση των καθηκόντων και επιδιώξεών τους.
2. Να τηρούν το καταστατικό και να συμμορφώνονται με τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των λοιπών οργάνων της
«Π.Ο.Α.Σ.» και να ενημερώνουν άμεσα τη διοίκηση για κάθε
αλλαγή των στοιχείων τους.
3. Να μην αντιστρατεύονται στους καταστατικούς στόχους και στα
συμφέροντα της «Π.Ο.Α.Σ.»
4. Να εκπληρώνουν τακτικά τις ετήσιες οικονομικές συνδρομές
τους, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Π.Ο.Α.Σ.».
Σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις της «Π.Ο.Α.Σ.».
5. Να ενημερώνουν γραπτώς το Διοικητικό Συμβούλιο όταν
επιθυμούν να αποχωρήσουν για εύλογη αιτία ή σοβαρή ανάγκη.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
 
Όργανα διοίκησης της «Π.Ο.Α.Σ.»
Άρθρο 7ον
 
Όργανα της «Π.Ο.Α.Σ.» είναι :
Α. Η Γενική Συνέλευση
Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο
Γ. Η Ελεγκτική Επιτροπή
 
 
 
Η Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων
Συγκρότηση και Αρμοδιότητες
Άρθρο 8ον
 
I.
Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο
«Π.Ο.Α.Σ.» και αποτελείται από αντιπροσώπους των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών της «Π.Ο.Α.Σ.».
Κάθε σύλλογος – μέλος δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση
της «Π.Ο.Α.Σ.». με δύο (2) αντιπροσώπους, οι οποίοι θα ορίζονται από
το ΔΣ του σωματείου. Τα σωματεία που στην τελευταία εκλογική
διαδικασία τους, όπως και αν αυτή προβλέπεται από τα καταστατικά τους,
ψήφισαν πάνω από 60 μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στις
εκλογοαπολογιστικές Γ.Σ.Α και με τρίτο (3ο) αντιπρόσωπό τους και σε όσα
ψήφισαν πάνω από 120 μέλη του με τέταρτο (4ο) αντιπρόσωπο. Σε κάθε
περίπτωση ο ανώτατος αριθμός αντιπροσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους τέσσερις (4) ανά σωματείο.
Για την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων πρέπει να προσκομίζονται
φωτοτυπίες από το πρωτότυπο:
α) Του πρακτικού κατάρτισης του Δ.Σ. σε σώμα.
β) Πρακτικό του Δ.Σ. διορισμού των αντιπροσώπων
γ) Σε περίπτωση συμμετοχής και τρίτου ή και τέταρτου αντιπροσώπου,
αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης από το οποίο να
προκύπτει ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων κατά την
τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
II.
Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί
από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα, όπως για
παράδειγμα κάποιες ειδικές επιτροπές και για οποιοδήποτε ζήτημα
υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, που θα υπαχθεί
στην κρίση της μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του
αριθμού των μελών του εν λόγω αρμόδιου οργάνου και φέρει αυτή την
ευθύνη. 
 
Η Γενική Συνέλευση ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα άλλα όργανα της
«Π.Ο.Α.Σ.». Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση έχει τις παρακάτω
αρμοδιότητες :
1. Εκλέγει και ανακαλεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του
παρόντος καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλη αυτού,
την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους του Σωματείου
στα Δευτεροβάθμια Όργανα – Ομοσπονδίες και ελέγχει τη δράση
αυτών.
2. Επικυρώνει ή τροποποιεί τα θέματα ημερησίας διάταξης που
προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
παρόν καταστατικό.
3. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών
οργάνων της «Π.Ο.Α.Σ.» ή ανακαλεί αποφάσεις αυτού.
4. Εγκρίνει, τροποποιεί ή συμπληρώνει τους ετήσιους
προϋπολογισμούς και τους διοικητικούς – οικονομικούς
απολογισμούς και κρίνει και αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι
του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση
της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος καταστατικού, τα ποσά εξόδων κινήσεως,
παραστάσεως και οδοιπορικών της διοίκησης και των λοιπών
καταστατικών οργάνων της «Π.Ο.Α.Σ.».
5. Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
6. Αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, τηρώντας
την από το παρόν καταστατικό διαδικασία και πλειοψηφία.
7. Αποφασίζει για τη διάλυση της «Π.Ο.Α.Σ.» τηρώντας την από το
παρόν καταστατικό διαδικασία και πλειοψηφία.
8. Αποφασίζει για την αγορά ή εκποίηση κινητών και ακίνητων της
«Π.Ο.Α.Σ.» προς στέγαση των γραφείων και εγκαταστάσεων
αυτού και περί όλων των συναφών εμπραγμάτων δικαιωμάτων
επί των ακινήτων της «Π.Ο.Α.Σ.».
9. Εκλέγει με την έναρξη των εργασιών της με φανερή ψηφοφορία
τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα που θα διευθύνουν τις
εργασίες αυτής. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να 
 
εκλεγεί στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Πριν την έναρξη
της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος
αναπληρωτής του.
10. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αναγράφεται στην ημερήσια
διάταξη ή μπαίνει για συζήτηση πριν την έναρξη των διαδικασιών
ύστερα από πρόταση οποιουδήποτε μέλους και αποδοχής της
από το 50% + 1 των μελών που συμμετέχουν.
Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται στο Βιβλίο
Πρακτικών Αποφάσεων Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και
υπογράφονται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα της
Γενικής Συνέλευσης.
 
 
Σύγκληση – Λειτουργία – Απαρτία Γενικής Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων
Άρθρο 9ο
 
Οι Γενικές Συνελεύσεις της «Π.Ο.Α.Σ.» διακρίνονται σε ΤΑΚΤΙΚΕΣ και
ΕΚΤΑΚΤΕΣ.
1. Τακτική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.
συνέρχεται μια φορά το χρόνο, όπου και όταν οριστεί από το
διοικητικό συμβούλιο και εντός του τρίτου τριμήνου (Φθινόπωρο) κάθε
έτους. Τα έξοδα της συμμετοχής των αντιπροσώπων στις Γενικές
Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας βαρύνουν το Σύλλογο στον οποίο
ανήκουν οι αντιπρόσωποι.
Βρίσκεται σε απαρτία όταν σε αυτή βρίσκονται τα 3/5 των ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η τακτική ΓΣ
επαναλαμβάνεται με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο τόπο και
την ίδια ώρα μία εβδομάδα αργότερα (το επόμενο Σαββατοκύριακο)
και είναι σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό προσερχομένων
αντιπροσώπων. 
 
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της «Π.Ο.Α.Σ.», το οποίο ορίζει τα θέματα ημερήσιας
διάταξης, που θα συζητηθούν, ύστερα από πρόσκληση, που
υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού
Συμβουλίου ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, και η οποία αναρτάται
σε εμφανές σημείο των γραφείων της «Π.Ο.Α.Σ.», στέλνεται στα
μέλη δύο τουλάχιστον μήνες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής
Συνέλευσης ή δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο εντός της ως άνω
προθεσμίας. Πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζει τον τόπο, το χώρο,
την ημερομηνία και την ώρα της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν.
Για να ληφθεί απόφαση στην Τακτική Γενική Συνελευση των
Αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.απαιτείται η παρουσία του 50% συν
ένα των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων μελών,
εκτός από τα θέματα όπου προβλέπεται ειδικότερη πλειοψηφία στο
παρόν. Η ετήσια Τακτική Γενική Συνελευση των Αντιπροσώπων της
Π.Ο.Α.Σ.και μόνον αυτή, κρίνει τον απολογισμό δράσης και
διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων
της «Π.Ο.Α.Σ.».
Συγκαλείται εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση μία φορά κάθε
τρίτου έτους, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Αργιθέα, και
σκοπός αυτής είναι :
α. Να εγκρίνει ή απορρίψει τον απολογισμό δράσης και διαχείρισης
του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων.
β. Να εγκρίνει, τροποποιήσει ή συμπληρώσει τους ετήσιους
προϋπολογισμούς και ισολογισμούς εσόδων και εξόδων και να κρίνει
και να αποφασίσει για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού
Συμβουλίου από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής.
γ. Να εκλέξει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
δ. Να διενεργήσει τα όσα προβλέπονται στο παρόν για την ανάδειξη
των νέων διοικητικών οργάνων.
 
 
2. Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.
συγκαλείται για σοβαρά θέματα της «Π.Ο.Α.Σ.» με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη πρόσκληση του 2/5 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
 
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης του 2/5 των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική
Συνελευση των Αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την παραλαβή της αίτησης.
 
Η πρόσκληση του 2/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών πρέπει να
περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο, την ημερομηνία, την ώρα και τα
θέματα ημερησίας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί
σαν σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνελευση των
Αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.και να φέρει σε αυτή το θέμα της
παραίτησής του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθεί χωρίς να
τηρήσει αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Αστικός
Κώδικας, η Έκτακτη Γενική Συνελευση των Αντιπροσώπων της
Π.Ο.Α.Σ.συγκαλείται ως άνω και στην περίπτωση αυτή προκηρύσσονται
εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών
οργάνων της Ομοσπονδίας.
 
Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις σε ζητήματα απαρτίας και
πλειοψηφίας ακολουθούν τις διατάξεις των που αφορούν τις Τακτικές
Γενικές Συνελεύσεις.
 
Στις Γενικές Συνελεύσεις θα προσκαλούνται τιμητικά και τα Αργιθεάτικα
Σωματεία του Εξωτερικού, που έχουν γίνει μέλη της ΠΟΑΣ, με δικαίωμα
μόνο ακρόασης και χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να ενισχυθεί η
σύνδεση και συνεργασία με τους απόδημους Αργιθεάτες ανά την
Υφήλιο.
 
 
Λήψη Αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
Άρθρο 10ο
 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία του 50% + 1 των παρόντων αντιπροσώπων
των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ύστερα από φανερή ψηφοφορία
και με ανάταση της χειρός, εκτός από τις περιπτώσεις όπου σύμφωνα
με το παρόν καταστατικό και το νόμο απαιτείται μυστική ψηφοφορία,
αλλά και ειδικότερη πλειοψηφία.
Αν όλα τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε
ορισμένη πρόταση μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση
των μελών.
Η απαρτία διαπιστώνεται και ελέγχεται πριν την εκλογή του Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων και πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Κάθε
αντιπρόσωπος πρέπει να έχει μαζί του 1) αποδεικτικό της ταυτότητας
έγγραφο, 2) αντίγραφο του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου
μέλους που εκπροσωπεί με εξουσιοδότηση εκπροσώπησης στη Γ.Σ., 3)
πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της τελευταίας εκλογοαπολογιστικής
Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου- μέλους που εκπροσωπεί,
προκειμένου να διαπιστωθεί ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων
μελών και να προκύψει ο αριθμός των αντιπροσώπων του συλλόγου -
μέλους στη Γενική Συνέλευση της «Π.Ο.Α.Σ.».
Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αναφέρεται :
1. Σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής,
Εφορευτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στις Τριτοβάθμιες και
Δευτεροβάθμιες Οργανώσεις – Ομοσπονδίες.
2. Σε εγγραφή ή διαγραφή από τις Τριτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες
Οργανώσεις – Ομοσπονδίες.
3. Σε θέματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και των
λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας.
4. Σε προσωπικά ζητήματα.
Στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων προεδρεύει προσωρινά ο
Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος ο 
 
νόμιμος αναπληρωτής του. Πρώτο θέμα είναι η εκλογή Προέδρου,
Αντιπροέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
Κατά τις ψηφοφορίες εκτός των αντιπροσώπων των συλλόγων μελών
απαγορεύεται να παραβρίσκονται τρίτα πρόσωπα.
Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, τις
ψηφοφορίες και γενικά τις λαμβανόμενες αποφάσεις, τηρούνται με
φροντίδα του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης πρακτικά που
καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων Συνεδριάσεων της
Γενικής Συνέλευσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον
Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα αυτής.
Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων είναι άκυρη, αν
αντιβαίνει στον Νόμο ή το Καταστατικό, την δε ακυρότητα κηρύσσει το
Δικαστήριο, ύστερα από αγωγή μέλους, που δε συναίνεσε ή
οποιοδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται μετά
την πάροδο έξι (6) μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η
απόφαση, που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων (άρθρο 101
Α.Κ.)
Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών μπορεί να αναστείλει τη εκτέλεση μιας
άκυρης απόφασης, αν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της
«Π.Ο.Α.Σ.» ή μέλος της ή ο Εισαγγελέας (Άρθρο 102 Α.Κ.)
 
 
Εκλογική Διαδικασία
Άρθρο 11ο
 
1.Το Δ.Σ. καθορίζει, την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών και τις εντάσσει
στο πρόγραμμα της Γ.Σ.. Εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή .
2. Υποψηφιότητες για μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. υποβάλλονται στο Δ.Σ.
μέχρι δέκα ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα υποβολής
υποψηφιότητας έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι των μελών συλλόγων που
έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Το Δ.Σ. συντάσσει το ενιαίο
ψηφοδέλτιο μαζί με τον αλφαβητικό κατάλογο των αντιπροσώπων, τα
παραδίδει στην εφορευτική επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται 
 
με απόλυτη τήρηση αδιάβλητων διαδικασιών και έλεγχο της
ταυτοπροσωπίας και των εγγράφων του άρθρου 10 § 3.
3. Κάθε σύνεδρος δικαιούται να επιλέξει για μεν το Δ.Σ. από 1 έως 9
υποψηφίους, για δε την Ε.Ε. από 1 έως 3 υποψηφίους.
4. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι υποψήφιοι, σύμφωνα με τους
σταυρούς προτίμησης και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των
εκλεγομένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι
τέσσερις (4) κατά σειρά επιτυχίας καλούνται ως αναπληρωματικοί.
5. Ενστάσεις υποβάλλονται στην εφορευτική επιτροπή εγγράφως, μέχρι
και την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταμέτρησης και η απόφασης της
εν λόγω επιτροπής είναι οριστική, αιτιολογημένη και έγγραφη.
6. Δικαίωμα κατάθεσης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι των
μελών – συλλόγων.
 
 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο
Εκλογή – Θητεία
Άρθρο 12ο
 
Η «Π.Ο.Α.Σ.» διοικείται από εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο, που
εκλέγεται από την Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνελευση των
Αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.κάθε τρίτου έτους με μυστική ψηφοφορία
για τριετή θητεία, κατά τις παρακάτω διατάξεις :
1. Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας συμμετέχουν στις εκλογές σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
2. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο δέκα
τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Τακτικής
Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Οι υποψήφιοι Σύμβουλοι για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ομοσπονδίας, ανεξάρτητα από φύλο, πρέπει να έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν μπορούν να παρέχουν
υπηρεσία με αμοιβή ή εξαρτημένη εργασία ή να συνάπτουν με
την «Π.Ο.Α.Σ.» σύμβαση που να συνεπάγεται τη λήψη αμοιβής. 
 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν την πραγματοποίηση
της Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης των
Αντιπροσώπων και ελέγχει τη νομιμότητα της αιτήσεως και
ανακηρύσσει το μέλος Υποψήφιο για το Διοικητικό Συμβούλιο
πέντε ημέρες πριν την Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
5. Ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι σύμβουλοι για το Διοικητικό
Συμβούλιο, που δεν ανακηρύχθηκαν Υποψήφιοι, μπορούν να
προσφύγουν κατά της απόφασης αποκλεισμού τους, η οποία
δημοσιεύεται από το ΔΣ πέντε ημέρες πριν την
Εκλογοαπολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων και σε διάστημα τριών ημερών να κριθεί η τύχη
της.
6. Τα ονοματεπώνυμα των Υποψηφίων Συμβούλων για το Διοικητικό
Συμβούλιο αναγράφονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά και
ενιαία αρίθμηση.
7. Ο αριθμός των Υποψηφίων Συμβούλων για το Διοικητικό
Συμβούλιο είναι απεριόριστος, κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να
θέσει από έναν (1) ως εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ.
και από ένα (1) ως τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
8. Οι Υποψήφιοι Σύμβουλοι για το Διοικητικό Συμβούλιο δεν
μπορούν να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι για την ελεγκτική και
Εφορευτική Επιτροπή.
9. Οι πρώτοι εννιά (9) κατά σειρά εκλογής πλειοψηφίσαντες με
βάση τους σταυρούς προτίμησης Υποψήφιοι Σύμβουλοι
εκλέγονται Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποκαλούνται
Τακτικοί Σύμβουλοι, ενώ οι επόμενοι τέσσερις (4) κατά σειρά
επιλαχόντες θεωρούνται Αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
μελών του Δ.Σ μειωθεί κάτω από έξι (6) προκηρύσσονται
εκλογές.
10. Οι Αναπληρωματικοί Σύμβουλοι καλούνται κατά σειρά
εκλογής τους αντίστοιχα σε αντικατάσταση Τακτικού Μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή 
 
έκπτωσης αυτού. Δεν θεωρείται «έκπτωση» η περίπτωση που
έληξε η θητεία του μέλους του Δ.Σ. της «Π.Ο.Α.Σ.» ως μέλους του
Δ.Σ. του συλλόγου μέλους που εκπροσωπεί. Στην περίπτωση
αυτή η θέση του συμβούλου «Π.Ο.Α.Σ.» δεν αναπληρώνεται από
άλλον αντιπρόσωπο του συλλόγου μέλους με ενεργή θητεία, αλλά
παραμένει ο ίδιος.
11. Η θητεία κάθε εκλεγόμενου μέλους είναι τριετής, αρχίζει
από την ημερομηνία που το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα
συγκροτηθεί σε σώμα και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά
από τρία έτη.
12. Μέχρις αναλήψεως της διοικήσεως από το νέο Διοικητικό
συμβούλιο, η «Π.Ο.Α.Σ.» εξακολουθεί να διοικείται από το
παλαιό.
 
Συγκρότηση - Λήψη Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 13ο
 
Τα νεοεκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «Π.Ο.Α.Σ.»
συνέρχονται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα
συμβούλου ο οποίος και προεδρεύει αυθημερόν της εκλογής τους και
συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία για να εκλέξουν Πρόεδρο,
Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο
Δημοσίων Σχέσεων, Υπεύθυνο Εκδηλώσεων και Μέλη. Το Διοικητικό
Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα για την συγκρότησή του με τη
συμμετοχή όλων ή τουλάχιστον με την παρουσία τουλάχιστον επτά (7)
μελών.
Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί με
πρόσκληση την ίδια ημέρα και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο να
παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και
την περιουσία της «Π.Ο.Α.Σ.» με πρωτόκολλο παραλαβής που
υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. 
 
Συντάσσεται πρακτικό αποφάσεων Συνεδριάσεων Διοικητικού
Συμβουλίου αμέσως μετά την ανάληψη των αξιωμάτων του Διοικητικού
Συμβουλίου που υπογράφεται από τους νεοεκλεγέντες συμβούλους.
Η Ομοσπονδία εξακολουθεί να διοικείται το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο,
έως ότου αναλάβει τα καθήκοντα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το εκλογικό
υλικό φυλάσσεται από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Π.Ο.Α.Σ.», για
δεκαπέντε ημέρες μέσα στις οποίες μπορεί να γίνει ένσταση στο αρμόδιο
Δικαστήριο.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει νόμιμα με τη συμμετοχή
όλων ή την παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών ή σχετική πλειοψηφία σε
τόπο και χρόνο που ορίζει ο Πρόεδρος ύστερα από πρόσκλησή του ή σε
περίπτωση κωλύματος από τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα ή με αίτηση
των 5/9 των μελών κοινοποιούμενης δέκα τουλάχιστον ημέρες προ της
συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση η οποία υπογράφεται από αυτόν που την
έκανε, αναγράφονται τα θέματα ο τόπος, ο χρόνος, η ημερομηνία και τα
θέματα ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται μία φορά ανά τρεις μήνες τακτικά
και έκτακτα, όταν παραστεί ανάγκη, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν είναι
παρόντα τα μισά συν ένα (1/2+1) μέλη και λαμβάνονται αποφάσεις με
απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του
Προέδρου ή του νόμιμου Αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του.
Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα για
συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές,
εκτός αν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει το αντίθετο. Στις
συνεδριάσεις έχει το δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος της
«Π.Ο.Α.Σ.», χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο
μέλος κατόπιν απόφασης του διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση
που οι παριστάμενοι διαταράσσουν τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί
να αποβάλει αυτούς που ενοχλούν. Οι αποφάσεις παίρνονται με 
 
απόλυτη πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου, με φανερές
ψηφοφορίες εκτός από προσωπικά θέματα.
 
Σε κάθε περίπτωση όλες οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
μπορούν να αναθεωρηθούν από τη Γενική Συνέλευση.
 
 
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 14ο
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Π.Ο.Α.Σ.» διοικεί και διαχειρίζεται τις
υποθέσεις της «Π.Ο.Α.Σ.» και κατευθύνει τη δράση αυτού στην
επιδίωξη και πραγμάτωση των σκοπών του.
 Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της
«Π.Ο.Α.Σ.» και φροντίζει για την καλή συντήρηση και αξιοποίηση
αυτής.
2. Προμηθεύεται οποιοδήποτε αντικείμενο απαραίτητο για την
άσκηση των λειτουργιών αυτού και την αντιμετώπιση των
αναγκών.
3. Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, διοικητικούς και
οικονομικούς απολογισμούς διαχείρισης και υποβάλει αυτούς, με
προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, στη Γενική
Συνέλευση των Αντιπροσώπων των μελών-σωματείων για
έγκριση αυτών.
4. Αποφασίζει για την άσκηση αγωγών και προσφυγών για την
περιφρούρηση των συμφερόντων της «Π.Ο.Α.Σ.», ή για την
απόκρουση τέτοιων αγωγών στρεφόμενων κατ’ αυτού για κάθε
ένδικο μέσο ή παραίτηση απ’ αυτό και για κάθε δικαιοπραξία, που
αφορά τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας.
5. Συγκαλείται σε συνεδρίαση απαραίτητα τακτικά μία φορά το
τρίμηνο και έκτακτα όποτε το αποφασίσει ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή τέσσερα μέλη αυτού, ανάλογα με τη
σοβαρότητα των θεμάτων που θα προκύψουν. Στην περίπτωση 
 
αυτή ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής αυτού και ο Γραμματέας
καθορίζουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης που υπογράφονται
από αυτούς και στέλνονται οι προσκλήσεις, με τηλεφωνικό ή με
οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο,
δέκα ημέρες πριν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στα
λοιπά μέλη αυτού. Αν τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο σύγκληση
έκτακτης συνεδρίασης καθορίζοντας και τα σχετικά ζητήματα, ο
Πρόεδρος οφείλει μέσα σε δέκα ημέρες να ανταποκριθεί στη
σύγκληση, διαφορετικά μπορεί να συγκαλέσει τη συνεδρίαση ο
Αντιπρόεδρος ή τα 6/9 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
στο οποίο αποφασίζουν μεταξύ τους ποιος προεδρεύει με σχετική
πλειοψηφία.
6. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις (τακτικές και έκτακτες) των
Αντιπροσώπων.
7. Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την
υποχρεωτική ετήσια συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Τα
ως άνω ποσά δύναται να αυξομειώνονται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Όποτε κρίνει σκόπιμο, καθορίζει Ειδικές Επιτροπές με
συγκεκριμένο κάθε φορά έργο και αρμοδιότητες, στις οποίες
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και απλά μέλη της «Π.Ο.Α.Σ.» με ειδικές γνώσεις και
προσόντα και τους αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα. Σε κάθε
περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν
υποκαθίστανται από τα μέλη των ως άνω Επιτροπών.
9. Για την αγορά ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της
Ομοσπονδίας αξίας άνω των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00)
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ για την αγορά
ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Ομοσπονδίας αξίας
κάτω των δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00) αρμόδιο είναι το
εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
10. Απαγορεύεται η ανάμιξη της κινητής και ακίνητης
περιουσίας της «Π.Ο.Α.Σ.» σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις από
το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Οι υπηρεσίες του κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
είναι τιμητικές και παρέχονται χωρίς αμοιβή. Δικαιολογούνται
μόνον έξοδα κινήσεως, παραστάσεως και οδοιπορικά που
αποφασίζονται από το Δ.Σ. και αναγράφονται στους
προϋπολογισμούς του έτους της πραγματοποίησής τους.
12. Εκτελεί πιστά τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
Αντιπροσώπων, διοικεί την «Π.Ο.Α.Σ.» σύμφωνα με τις αρχές της
χρηστής διοίκησης και μέσα στα πλαίσια του παρόντος
καταστατικού και του νόμου, επιδιώκει και επιβλέπει την πιστή
εφαρμογή του καταστατικού και την υλοποίηση των σχετικών
αποφάσεων.
 
Μέλος του ΔΣ, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις τακτικές
κατά σειρά συνεδριάσεις μπορεί να αντικατασταθεί από τον πρώτο
αναπληρωματικό, αφού πρώτα προσκληθεί από τον πρόεδρο να
παράσχει εξηγήσεις, με απόφαση του Δ.Σ. θεωρείται αυτοδικαίως
παραιτηθέν και καλείται στη θέση του ο κατά σειράν επιλαχών κατά τις
αρχαιρεσίες. Αν παραιτηθεί κωλύεται ή εκλείψει ο πρόεδρος καλείται
στο Δ.Σ. ο επόμενος επιλαχών σύμβουλος και το Δ.Σ. υπό τη νέα του
σύνθεση εκλέγει τον νέο Πρόεδρο για το υπόλοιπο της θητείας του.
Τα μέλη του ΔΣ παύονται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
σύμφωνα δε και με το άρθρο 8 του παρόντος, και μόνο εφόσον υπάρχει
σαφής παράβαση του παρόντος από το μέλος του ΔΣ ή εάν αυτό
αντιστρατεύεται τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Η
πρόταση μομφής γίνεται εγγράφως προς την Γενική Συνέλευση της
ΠΟΑΣ (έκτακτη ή τακτική) και εφόσον υπογράφεται από τα 2/5 των
οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Πρόταση μομφής και παύσης
μέλους του ΔΣ μπορεί να προτείνει και το ίδιο το ΔΣ με απόφαση των
6/9 των μελών του.
 
 
 Αν ο Πρόεδρος του ΔΣ καταλάβει θέση Δημάρχου στην Αργιθέα οφείλει
να δηλώσει την παραίτησή του, από το αξίωμα, για την εύρυθμη
λειτουργία της Ομοσπονδίας και την απρόσκοπτη σύγκλιση των
οργάνων. Το κώλυμα αυτό τίθεται καθόσον δημιουργούνται αυξημένες
υποχρεώσεις του προσώπου αυτού με πιθανότητα να μην μπορεί να
ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του στην Π.Ο.Α.Σ.
 
 
Καθήκοντα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 15ο
 
1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.:
α) εκπροσωπεί το Δ.Σ. και την «Π.Ο.Α.Σ.» ενώπιον πάσης αρχής και
εξουσίας σε πανελλήνιο επίπεδο.
β) Μαζί με το Γενικό Γραμματέα υπογράφει κάθε εξερχόμενο
έγγραφο.
γ) Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
δ) Προεδρεύει στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ..
ε) Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ.,
κατά τις συνεδριάσεις του οποίου το ενημερώνει λεπτομερώς, για κάθε
σοβαρό ζήτημα καθώς και για κάθε σοβαρό μέτρο που τυχόν
αναγκάστηκε να λάβει κατά το μεσοδιάστημα δύο τακτικών
συνεδριάσεων.
στ) Παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών όλων των επιτροπών,
Ελέγχει το ταμείο, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής και τις αποδείξεις
για είσπραξη, υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα τα εξερχόμενα
έγγραφα.
2. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.:
αναπληρώνει πλήρως το Πρόεδρο κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε
απουσίας ή κωλύματός του. Κατά τη διάρκεια της εκτελέσεων των
καθηκόντων του Προέδρου έχει τις ίδιες δικαιοδοσίες και ευθύνες με
αυτόν. 
 
3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.: είναι
υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας. Τηρεί τα
πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάσσει την σφραγίδα και προΐσταται
του υπαλληλικού προσωπικού της γραμματείας. Ελέγχει την
εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο και το σφραγίζει με τη δική του
ευθύνη. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του αρχείου των βιβλίων της
γραμματείας και της ΠΟΑΣ.
 
4. Ο Αναπληρωτής Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ο.Α.Σ.: αναπληρώνει στα καθήκοντα τον Γ. Γραμματέα του ΔΣ της
ΠΟΑΣ, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
 
5. Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.: φροντίζει τις
εισπράξεις και διενεργεί τις δαπάνες, τις οποίες συνυπογράφει με τον
Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, υπογράφει τις εξοφλήσεις, τηρεί
τα λογιστικά και λοιπά διαχειριστικά βιβλία και λογοδοτεί στο Δ.Σ..
Συντρέχει τον έλεγχο που διενεργεί η Ε.Ε. της «Π.Ο.Α.Σ.» και υποβάλει
κάθε χρόνο τον απολογισμό, οικονομικό απολογισμό και
προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου. Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ.
παρουσιάζει τον οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση.
Δικαιούται να κρατά εις χείρας του ένα εύλογο και καθοριζόμενο, με
απόφαση του ΔΣ, ποσό. Κάθε ποσό πέραν του ποσού αυτού
κατατίθεται στην τράπεζα εντόκως σε ιδιαίτερο λογαριασμό τον οποίο
κινεί αυτός μαζί με τον Πρόεδρο ή και χωριστά ο καθένας, όμως
κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣ.
Ο λογαριασμός θα είναι στην επωνυμία της Ομοσπονδίας και όχι σε
ονόματα μελών του Δ.Σ.
 
6. Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ο.Α.Σ.: παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο και
κάθε ανακοίνωση και δελτίο τύπου στα Μ.Μ.Ε. που αναφέρονται στην
«Π.Ο.Α.Σ.» και ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι
αρμόδιος για την έκδοση εντύπων και περιοδικών και επιμελείται τα 
 
δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της «Π.Ο.Α.Σ.» και δίνει συνεντεύξεις
τύπου όταν χρειάζεται.
 
7. Ο Υπεύθυνος Εκδηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της
Π.Ο.Α.Σ.: εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα πολιτιστικού
περιεχομένου και είναι υπεύθυνος και επιμελείται κάθε είδους
καλλιτεχνικής και μορφωτικής εκδήλωσης.
 
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Α.Σ.: οι
αρμοδιότητές τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τις υποχρεώσεις που πρέπει να
διεκπεραιωθούν για λογαριασμό της.
 
 
 Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 16ο
 
Η Εξελεγκτική Επιτροπή της «Π.Ο.Α.Σ.» αποτελείται από τρία (3)
τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από την
Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου έτους με
φανερή ψηφοφορία για τριετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο,
το Γραμματέα και το Μέλος.
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός
έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των Οικονομικών
«Π.Ο.Α.Σ.». Ειδικότερα :
α) Έχει την εποπτεία της διαχείρισης «Π.Ο.Α.Σ.» και κάνει τον
οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.
β) Ελέγχει τις οικονομικές διαχειριστικές πράξεις «Π.Ο.Α.Σ.» και τον
Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, αν αυτές συμφωνούν με το νόμο, το
καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Γενικής Συνέλευσης.
γ) Ερευνά αν οι πληρωμές και εισπράξεις έγιναν κανονικά, αν
υπάρχουν τα προβλεπόμενα παραστατικά, γι’ αυτό και δικαιούται να 
 
εξετάσει τα σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία
«Π.Ο.Α.Σ.» και ζητά να δει το περιεχόμενο του ταμείου.
δ) Ένα μήνα τουλάχιστον πριν την Τακτική Γενική Συνελευση των
Αντιπροσώπων της Π.Ο.Α.Σ.η Ελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του
έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του έτους
που έληξε και συντάσσει και υποβάλει την έκθεσή της προς το
Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον προ της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ε) Η Ελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, που
έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό συμβούλιο, συντάσσει την
έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με
παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με
τα αποτελέσματα της υπό κρίση ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Η
Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλει την έκθεση αυτή στη Γενική Συνέλευση.
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Τροποποίηση Καταστατικού
Άρθρο 17ο
 
Τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να κάνει η Γενική Συνέλευση
των συλλόγων μελών. Η καταστατική Γενική Συνέλευση έχει απαρτία,
αν παραβρίσκεται ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5 των ταμειακώς
τακτοποιημένων μελών, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με
πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.
 
Διάλυση της «Π.Ο.Α.Σ.»
Άρθρο 18ο
 
Για την διάλυση της «Π.Ο.Α.Σ.» απαιτείται ειδική απαρτία 4/5 της
Γενικής Συνέλευσης των μελών. Η δε σχετική απόφαση πρέπει να
ληφθεί με πλειοψηφία όχι μικρότερη από τα τέσσερα πέμπτα του
συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της «Π.Ο.Α.Σ.». 
 
Η «Π.Ο.Α.Σ.» διαλύεται συνεπώς στις εξής περιπτώσεις:
1. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί η
Ομοσπονδία, αν το ζητήσει η Γενική Συνέλευση με την
παραπάνω πλειοψηφία.
2. Αν επειδή μειώθηκε ο αριθμός των μελών του ή από άλλα αίτια
είναι αδύνατον να αναδειχθεί Διοίκηση και τα λοιπά καταστατικά
όργανα της «Π.Ο.Α.Σ.» ή γενικά αδυνατεί να λειτουργεί σύμφωνα
με το καταστατικό.
3. Αν ο σκοπός της «Π.Ο.Α.Σ.» εκπληρώθηκε ή από την
μακροχρόνια αδράνεια συνεπάγεται, ότι ο σκοπός του έχει
εγκαταλειφθεί.
4. Αν η «Π.Ο.Α.Σ.» επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνο, που
καθορίζει το καταστατικό (Άρθρο 105 Α.Κ.)
Διαλυομένης της «Π.Ο.Α.Σ.», η περιουσία περιέρχεται για έργα στο
Δήμο Αργιθέας ή σε περίπτωση ενσωμάτωσης του άνω δήμου σε όμορο
δήμο η περιουσία περιέρχεται σε μουσεία με νομική υπόσταση εντός του
δήμου Αργιθέας ή σε μοναστήρια της παραπάνω περιοχής.
Η περιουσία της Ομοσπονδίας, που διαλύθηκε σε καμία περίπτωση δεν
μοιράζεται στα μέλη.
 
ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ
Άρθρο 19ο
 
Επίτιμοι Πρόεδροι της Παναργιθεάτικης Ομοσπονδίας Ελλάδος
ανακηρύσσονται με απόφαση των εκλογοαπολογιστικών Γ.Σ.Α και ύστερα από
απόφαση και πρόταση του Δ.Σ. οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Δ.Σ. και
προσωπικότητες που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Ομοσπονδία
και στην Αργιθέα.
Επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας ανακηρύσσονται, εφόσον το επιθυμούν, τα
Αργιθεάτικα Σωματεία του εξωτερικού, των οποίων η καταστατική τους
λειτουργία συμπίπτει με τους όρους του παρόντος, κατόπιν αποφάσεως της
Γ.Σ της ΠΟΑΣ ή ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή σωματείου-μέλους. Τα 
 
επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα ακροάσεως, όχι όμως δικαίωμα ψήφου στη λήψη
αποφάσεων.
ΒΙΒΛΙΑ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ «Π.Ο.Α.Σ.»
Άρθρο 20ο
Η Π.Ο.Α.Σ. τηρεί τα παρακάτω βιβλία και στοιχεία:
- Βιβλίο Μητρώου Μελών
- Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
- Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
- Βιβλίο Πρακτικών Εξελεγκτικής Επιτροπής
- Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων
- Βιβλίο Ταμείου
- Διπλότυπα Εισπράξεων
- Διπλότυπα Πληρωμών
- Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
 
ΑΡΘΡΟ 21ο
 
Για κάθε θέμα που υπάρχει κενό στο παρόν καταστατικό, αρμόδιο για την
αντιμετώπιση και ρύθμιση του είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων,
καθώς επίσης και το Δ.Σ., αλλά με ομόφωνη απόφαση του. Οι περί
σωματείων διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των άλλων σχετικών νόμων
αναπληρώνουν τις όποιες ελλείψεις του καταστατικού. Η διαφανής λειτουργία
των οργάνων της Π.Ο.Α.Σ. τελεί υπό μόνο τον περιορισμό της νομοθεσίας
περί προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από είκοσι ένα (21) άρθρα με το
παρόν, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο στο σύνολό
του και αποτελεί το ισχύον καταστατικό της Ομοσπονδίας με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΓΙΘΕΑΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ» με έδρα την Αργιθέα Καρδίτσας.
Υπογράφεται από τους αντιπροσώπους και νόμιμους εκπροσώπους
των συλλόγων μελών της.

Φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες φωτογραφίες

Youtube Videos

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα videos σε αυτή την ενότητα

Τα δικά σας σχόλια
Δείτε ακόμη ...
Ο Καιρός τώρα ...
Weather in Karditsa
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων

Τελευταίες Εκδηλώσεις, Videos, Φωτογραφίες & Δραστηριότητες
Επικοινωνία
Σας περιμένουμε στο χωριό μας ...
Designed and Developed by SEKDev.com